Op het gebied van flora en fauna zou de komst van de Duinpolderweg ingrijpende gevolgen hebben

Karel van Broekhoven, voorzitter van Milieudefensie Haarlem, is blij dat negen jaar lang actievoeren zijn vruchten heeft afgeworpen. Milieudefensie Haarlem maakte zich samen met Behoud de Polders Hillegom, de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en Stichting Duinbehoud hard voor de flora en fauna in de regio, die door de komst van de Duinpolderweg flinke klappen zou krijgen. Volgens Van Broekhoven is er op diverse manieren actie gevoerd. "We legden de focus vooral op het geven van publieksinformatie, waarin we naar buiten brachten dat het nut en de noodzaak van de Duinpolderweg nooit is aangetoond. Bovendien hebben we mensen voortdurend geïnformeerd over de voortgang van het proces waarin het project 'Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg' zich bevond. Om alles beter inzichtelijk te maken hebben we ook diverse werkbezoeken in de polders waar de weg moest komen georganiseerd voor zowel gemeenteraadsleden als Gedeputeerde Statenleden van de Provincie Noord- en Zuid-Holland om hen te informeren over de natuur- en cultuurhistorische waarden in de Vosse- en Weerlanerpolder en de Oosteinderpolder. We hebben de Statenleden ook een alternatief gegeven voor de Duinpolderweg".

VERLIES AAN BIODIVERSITEIT Volgens de voorzitter van Milieudefensie is in het verleden meerdere keren aangetoond dat het doortrekken van de N208 naar de N206 niet vergunbaar is vanwege de stikstofuitstoot in de AWD duinen met verlies aan biodiversiteit. Daarnaast is er volgens Van Broekhoven door Prof. C. Koopmans van SEO aangetoond dat het doortrekken van de N205 vanuit de Haarlemmermeer naar de N208 Haarlemmermeer financieel onrendabel is. Op het gebied van flora en fauna zou de komst van de Duinpolderweg ingrijpende gevolgen hebben. Van Broekhoven: "Door de komst van de Duinpolderweg door de Oosteinderpolder was het verkeer op de N208 door Bennebroek en Hillegom noord fors toegenomen. Door meer stikstofuitstoot van het verkeer had de flora en fauna van diverse bossen gelegen langs de N208 hier zwaar onder te leiden gehad. Het gaat dan om het landschapbos van de Hartekamp, het Bennebroekerbos en bos bij park Vogelenzang. Neerslag van stikstof in natuurgebieden leidt tot bodemverzuring. Daardoor neemt de diversiteit van plantensoorten af en treden er negatieve gevolgen op voor de vogelstand en andere fauna. Denk daarbij aan vlinders, bijen, libellen en andere insecten. Bovendien zijn stikstofoxiden schadelijk voor de gezondheid van mensen, door de vorming van ozon (smog) en de bijdrage aan fijnstof. En dat beperkt zich niet tot de directe omgeving van de weg, maar heeft gevolgen voor de hele regio. Daarnaast lokt meer asfalt altijd meer verkeer uit, waardoor elders in de regio weer nieuwe knelpunten ontstaan. Die nieuwe knelpunten leiden dan ook weer tot meer asfalt en bijbehorende vernieling van natuur. Doordat de provincie Noord Holland nu kiest voor OV in plaats van de auto, wordt deze cyclus van steeds verdergaande vernietiging van natuur doorbroken".

KLIMAATAKKOORD De regionale milieu- en natuurverenigingen zijn uiterst opgelucht dat het gedeelte door de Haarlemmermeer en de prachtige Oosteinderpolder met natuur- en cultuurhistorische waarden behouden blijven. Ook vindt er geen landschapsverwoesting plaats voor de verbinding tussen de 2e Poellaan in Lisse en A44 nabij Abbenes. Van Broekhof: "Het beleid en genomen besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland levert een duurzame bijdrage om uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord en te zorgen voor het behoud van groen en biodiversiteit, zoals in hun coalitieakkoord is vastgesteld. Er wordt in het coalitieakkoord gekozen om een nieuw realiteit, waarbij voorrang wordt gegeven aan het verbeteren van het OV en de fiets. De aanleg van nieuwe wegen tussen de Bollenstreek en Haarlemmermeer is overbodig en zinloos, zoals in het plan Duinpolderweg wordt voorgesteld

Nu de Duinpolderweg definitief afgeblazen is, kunnen de natuur- en milieuorganisaties hun pijlen op andere zaken richten. "We blijven waakzaam dat in de toekomst geen belangrijke natuur- en poldergebieden worden aangetast door de aanleg van wegen. Uiteraard zullen Milieudefensie actief zich blijven inspannen voor duurzaamheid en klimaat, terugdringen van het autogebruik in het belang voor een goed en gezond leefomgeving voor bewoners. Stichting Duinbehoud en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland blijft werken aan het behoud van de flora en fauna en beschermen van de duinen en natuurgebieden, evenals het verbeteren van de vogelstand in het algemeen".